Coaching i feedback

EXECUTIVE & LEADERSHIP COACHING - indywidualne sesje rozwoju przywództwa

Coaching jest zamawiany najczęściej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Bywa też jeszcze stosowany jako forma interwencji, wsparcia w sytuacjach problemowych czy kryzysowych. Jednak jego pierwszoplanowym celem jest rozwój potencjału liderów Jest to propozycja dla osób zmotywowanych do rozwoju i samodoskonalenia, otwartych na refleksję, informację zwrotną oraz wprowadzanie zmian we własnym stylu działania. Wymaga gotowości do chwil zatrzymywania się w codziennym pędzie, refleksji i przypominania sobie o tym, co jest najważniejsze.

Najczęściej pracuję z moimi Klientami w następujących obszarach:

 • adaptacja do nowej roli i budowanie autorytetu
 • myślenie strategiczne, zarządzanie zmianą
 • skuteczna komunikacja
 • wizja i style przywództwa
 • relacje oraz współpraca pionowa i pozioma
 • uważność, inteligencja emocjonalna
 • zarządzanie zespołem, motywowanie
 • zarządzanie własną karierą, planowanie awansu.

Głównym sposobem pracy jest pogłębiona rozmowa, przeprowadzana w cyklicznych 1,5-2 h sesjach, wspierana doświadczaniem różnych sytuacji i zadaniami wynikającymi z potrzeb realizacji celu. Szczegóły prezentuję i uzgadniam podczas bezpośredniego spotkania.

FEEDBACK

Projekty zbierania feedbacku często są powiązane z coachingiem i traktowane jako istotne źródło informacji do ustalania celów rozwojowych lidera.

 • Shadowingobserwacja + feedback

Prowadzę obserwacje spotkań liderów z ich zespołami oraz obserwację rozmów rozwojowych z podwładnymi.

W wyniku obserwacji przekazuję rozwojową informację zwrotną. Jest to przydatne gdy:

– lider chce doskonalić np. swoją umiejętność uważnego słuchania, empatii a także gdy chce lepiej zrozumieć co się dzieje podczas takiej rozmowy i jak podnieść jej skuteczność.

– lider chce się dowiedzieć jak może udoskonalić swój sposób prowadzenia spotkań z zespołem, aby zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników

 • Upward Feedback – niezwykle skuteczny program rozwoju przywództwa polegający na zbieraniu informacji zwrotnej od kluczowych podwładnych lidera, w formie wywiadu grupowego lub rozmów indywidualnych.

Przydatny, gdy jako lider, chcesz się dowiedzieć kim jesteś w oczach swoich podwładnych, co cenią w Twoich działaniach oraz jakie mają dla Ciebie wskazówki, abyś stał się jeszcze lepszym liderem i skutecznie zarządzał swoim zespołem. Możesz tu zaproponować interesujące cię pytania, które zostaną następnie uwzględnione w wywiadzie.

Po zebraniu i opracowaniu wszystkich informacji otrzymasz raport ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do rowoju wraz z konkretnymi sugestiami od zespołu. Ten raport omówimy wspólnie i pomogę Ci zaplanować działania rozwojowe.

Team coaching

To forma team coachingu uwzględniająca specyfikę zespołów zarządzających, pragnących osiągnąć głębszy poziom współpracy i poczucia współzależności, a w rezultacie wzmocnić jakość przywództwa „na szczycie”. Może być realizowana jako odrębna inicjatywa lub w połączeniu z indywidualnymi procesami Executive Coachingu.

Przebieg i forma realizacji projektu Board Coachingu jest wynikiem uzgodnień wynikających z rozpoznania potrzeb i kontekstu coachingu dla zarządu.

 Jestem jednym z prekursorów team coachingu w Polsce. Od kilkunastu lat pracuję z liderami  i ich zespołami – metodą coachingu grupowego i warsztatów w rożnych kontekstach biznesowych i relacyjnych, np:

 • nowy zespół – potrzeba poznania się,ustalenia zasad i ról we współpracy
 • rozwój, określenie nowych kierunków
 • motywacja, wartości, wzmocnienie ducha zespołu
 • komunikacja, relacja i współpraca  lidera z zespołem
 • wparcie interwencyjne dla lidera i zespołu w sytuacjach konfliktowych
 • sesje wymiany informacji zwrotnych i wzajemnych oczekiwań

Często rekomenduję Team coaching jako działanie wzmacniające inicjatywy lidera, z którym prowadzę coaching indywidualny. Niejednokrotnie tego typu sesje prowadzimy wtedy razem  (w uzgodnionych wcześniej rolach i proporcjach naszego zaangażowania). To w moim rozumieniu jest działaniem nakierowanym na ofiarowanie liderowi i jego zespołowi przysłowiowej „wędki zamiast ryby”.

Spotkania z zespołem zwykle poprzedzam działaniami diagnostycznymi odpowiednio dobranymi do potrzeb konkretnego zespołu (kwestionariusz oceny współpracy w zespole, wywiady, badanie preferencji osobowościowych, 360 feedback).

„Najmniejsza szczelina na szczycie może się okazać przepaścią na dole”

Board coaching

Najmniejsza szczelina na szczycie może się okazać przepaścią na dole”

To forma team coachingu uwzględniająca specyfikę zespołów zarządzających, pragnących osiągnąć głębszy poziom współpracy i poczucia współzależności, a w rezultacie wzmocnić jakość przywództwa „na szczycie”.

Przebieg projektu Board Coachingu jest wynikiem naszych uzgodnień, na bazie wniosków z rozmów z członkami zarządu. Board Coaching często jest realizowany w formie wyjazdowej, aby zapewnić uczestnikom możliwość oderwania się od codziennych obowiązków.